Skip to main content

News & Blog

New Multilingual Posters from Saint Paul Public Library and Reach Out and Read Minnesota

New multilingual posters to be places at pediatric clinics across Saint Paul

available in English, Hmong, Somali, and Spanish

August 28, 2019

Saint Paul Public Library and Reach Out and Read Minnesota are thrilled to share with you our new multilingual posters which will be placed in pediatric clinics across the city of Saint Paul. The posters, created in English, Hmong, Somali, and Spanish, encourage parents to share books with their children and include calendars for children’s events at the nearest local library.

All of the selected clinics are active participants in the Reach Out and Read program, where pediatric care providers give books to young children and their families and discuss with them the importance of early literacy moments. Reach Out and Read also offers a variety of books in Hmong, Ojibwe, Somali, and Spanish. More information on Reach Out and Read programming can be found at reachoutandreadmn.org.

Saint Paul Public Library has materials, spaces, and events designed especially for young children and their care-givers. As to be more welcoming to families, SPPL does not charge late fees on materials. All are welcome at Saint Paul Public Library.


Cov Ntawv Tshiab Xov Xwm Sau Lwm Hom Lus Los Ntawm Saint Paul Public Library thiab Reach Out thiab Read Minnesota

Saint Paul Public Library thiab Reach Out thiab Read Minnesota zoo siab heev los muab cov ntawv xov xwm rau cov chaw kho mob rau menyuam yaus rau lub zos Saint Paul. Cov ntawv xov xwm no, yog teev rau lus Askiv, Hmoob, Xamalim, thiab lus Mev, yog cov lus txhawb rau cov niam thiab txiv kom lawv nyeem ntawv nrog cov menyuam thiab qhia txog cov yuav tshwm sim rau hauv lub library tuam tsev muaj ntaub ntawv uas ze cov pej xeem. 

Tag nrho cov tsev kho mob uas tau xaiv los tso cov ntawv xov xwm no yeej koom tes nrog rau Reach Out thiab Read cov txheej txheem, uas yog cov kev pab cuam muab cov phau ntawv los ntawm cov kws kho mob rau cov menyuam me thiab lawv tsev neeg thiab tham txog kev tseem ceeb ntawm kev nyeem ntawv thaum tseem yaus los mus. Reach Out thiab Read yeej muaj ntau cov phau ntawv uas tau muab sau lus Hmoob, Asjevwae, Xamalim, thiab lus Mev. Muaj lus qhia ntxiv txog cov txheej txheem rau Reach Out thiab Read nyob rau ntawm reachoutandreadmn.org. 

Saint Paul Public Library kam qiv dawb rau pej xeem cov ntaub ntawv, siv lawv lub tuam tsev, thiab tej chav rau cov menyuam me thiab cov saib xyuas lawv. Tsis muaj nqi them yog tias tau qiv khoom uas tau xa lig rov qab. Xav txais tos txhua leej txhua tus tuaj rau tim Saint Paul Public Libraries! Mus saib kawm ntxiv rau ntawm sppl.org.


Waraaqo cusub oo waaweyn oo ku qoran luuqado badan kana socda adeegyada Saint Paul Public Library, Reach Out and Read Minnesota

Adeegyada Saint Paul Public LIbrary, Reach Out and Read Minnesota waxay ku faraxsan yihiin in ay dadweynaha la wadaagayaan waraaqo ku qoran luuqado kala duwan oo loogu tala galay kilinigyada carruurta ee magaalada Saint Paul oo dhan. Waraaqaha waxaa lagu qoray luuqadaha Ingiriiska, Moong, Soomaali, iyo Isbaanish, oo waalidkana waxaa lagu dhiiri geliyaa in ay carruurta la wadaagaan buugaagta iyagoo la soconaya jadwalka taariikhaha barnaamijyada carruurta ee maktabadda ugu dhow. 

Dhamaan kilinigyada waa kuwa ka qeyb qaata barnaamijyada Reach Out and Read, oo dhakhaatiirta ayaa buugaag siisa carruurta yaryar iyo qosaskooda iyagoo kala hadlaya muhiimadda ay leedahay wax-akhriska yaraanta lagu bilaabo. Barnaamijyada Reach Out and Read waxa kale oo ay bixiyaan buugaag kala duwan oo ku qoran luuqadaha Moong, Ojibwe, Soomaali, iyo Isbaanish. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka 'Reach Out and Read' waxaad ka heli kartaa reachoutandreadmn.org. 

Maktabadda Saint Paul Public Library waxay dadweynaha u haysaa qalab, qolal waxbarasho, iyo munaasabado loogu tala galay carruurta yaryar iyo dadka masuulka ka ah. Ma jiraan ganaaxyo lacageed oo ka imaan kara waxyaabaha la amaahdo. Maktabadaha Saint Paul Public Library dadka oo dhan ayaa lagu soo dhaweynayaa! Wixii faahfaahin ah kala soco sppl.org.


Nuevos Afiches Multilingües de Saint Paul Public Library y Reach Out and Read Minnesota

Con mucho entusiasmo les contamos que  Saint Paul Public Library (las bibliotecas públicas de Saint Paul)  y Reach Out and Read Minnesota comparten los nuevos afiches multilingües para clínicas pediátricas en la ciudad de Saint Paul. Los afiches , hechos en inglés, hmong, somalí, y español, fomentan la lectura entre padres e hijos/as y también presentan un calendario con eventos para niños/as en las bibliotecas más cercanas.

Todas las clínicas son participantes activas del programa de Reach Out and Read, en el cual,  proveedores de atención pediátrica entregan libros a niños/as pequeños/as y sus familias y hablan de la importancia de la lectura en edad temprana.  Reach Out and Read también provee libros en hmong, ojibwe, somalí,  y español. Se pueden enterar más sobre Reach Out and Read en su sitio web reachoutandreadmn.org.

Saint Paul Public Library comparte materiales gratuitos, , espacios y eventos preparados especialmente para niños/as pequeños/as y sus cuidadores. No hay multas para materiales entregados atrasados. Todos y todas son bienvenidos en las bibliotecas de Saint Paul.  Si quieres más información, visita  sppl.org.

Our Impact

Our 2022/23 Executive Partner

© 2023 Reach Out and Read Minnesota

Powered by Firespring